Policies, Strategy, guidelines – Aawaaj

Policies, Strategy, guidelines

Child Protection-Interim Care

Policies, Strategy, guidelines

In English

Aawaaj has following updated policies, strategy guidelines and has been reflecting in practices:

1. Aawaaj Financial Policy

2. Aawaaj Strategy ( 2019 – 2023 )

3. Aawaaj Child Protection Policies ( revised on 2018 )

4. Aawaaj Safe Guarding Policy , Sep 2022

5. Aawaaj social media policy 2023

6. Aawaaj Shelter Policy revise on May 2020

7. Aawaaj whistle-blowing Policy and Procedure Manual, 2020

8. Aawaaj Procurement Policy and Procedure, updated on 2021

9. Gender Equality and Social Inclusion Policy 2021

10. Aawaaj Human Resource Policy 2021

11. Guidelines to Covid 19 Pandemic, May 2020


नेपाली
क्र.सं.योजना, नीति, नियमावली, निर्देशिकाबनेको मितिपरिमार्जन गरेको भए सो मिति र कारण
सुरक्षा नीति (सेफगार्डि¨)सन् २०२१
बालसंरक्षण नितिबि.स. २०६४२०७७ (३ तहको सरकार, संविधान र बालबालिका सम्बन्धि ऐन २०७५ को मापदण्ड अनुसार)
कार्य स्थलमा हुने यौंनजन्य दुव्र्यवहार निवारण कार्यविधिबि.स. २०७६
सुशासन व्यवस्थापन तथा भ्रष्टाचार विरुद्धको नियमावलीबि.स. २०७९
आपतकालि सुरक्षित आवास गृह, कार्यविधि२०६२२०७५ (३ तहको सरकार निर्माण र सरकार घरेलु हिंसा नियमन ऐन, संविधान उल्लेख कुराहरु थप)
आवाज रणनैतिक योजनासन् २०१९ देखि २०२३
कर्मचारी व्यवस्थापन नियमावलीबि.स. २०६३तेस्रो संशोधन २०७८ (श्रम ऐन, कर्मचारीका सेवा सुविधा थप, अनुसूचिहरु थप, सेवाहरु थप गर्न)
आर्थिक तथा प्रशाानिक व्यवस्थापन नियमावलीबि.स. २०६३तेस्रो संशोधन २०७८ (आन्तरिक लेखा व्यवस्थापन प्रणाली, भौतिक सम्पत्ति व्यवस्थापन, अनुसूचिहरु थप,)
खरिद मौज्दात, भौतिक सम्पत्ति र अभिलेख व्यवस्थापन तथा नष्ट नियमावलीबि.स. २०६३तेस्रो संसोधन २०७९ (खरिदको मार्जिन समय, जिन्सी सामाग्री व्यवस्थापन, अभिलेख तथा कागजपत्र नष्ट प्रक्रिया)
१०आवाजको लागि कोभिड महामारिमा मार्गनिर्देशनसन् २०२० मे
११लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशिकरण निर्देशिकाबि.स. २०६८
१२गुनासो सुनाई तथा व्यवस्थापन कार्यविधिबि.स. २०८०